Wartość Barometru Rynku Consumer Finance zwiększyła się w III kwartale 2021 r. o 0,7 punktów procentowych, do poziomu 104,4 punktów.

Według najnowszych danych ZPF i IRG SGH w III kwartale 2021 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BARCF[1]) uległa dalszej niewielkiej poprawie. Wartość wskaźnika wzrosła się o około 0,7 pp. i osiągnęła poziom 104,4 p. (wobec 103,7 p. przed kwartałem). Obecnie wartość BARCF jest nadal niższa o ok. 7 pp. niż przed kryzysem, kiedy Barometr uległ załamaniu o ok. 24 pp.  (do poziomu ok. 88 p.) ale nastroje na rynku Consumer Finanse odrobiły już ponad 2/3 pandemicznego spadku. Poprawa barometru wynika między innymi z poprawy oceny własnej sytuacji finansowej w gospodarstwach domowych. Mniej też obawiamy się bezrobocia.

 

- W bieżącej edycji badania zanotowano wzrost prawdopodobieństwa ponoszenia wydatków w najbliższym roku na większość grup dóbr, tj. dobra trwałego użytku czy zakup samochodu. Wprawdzie odsetek gospodarstw domowych deklarujących planowane poważne wydatki jest nadal niższy od poziomów sprzed kryzysu, jednak nastroje konsumentów na rynku consumer finance poprawiają się. Analiza danych pozwala wnioskować, że możemy się spodziewać wzrostu popytu na kredyt konsumpcyjny – mówi Marcin Czugan, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

W przypadku zakupu samochodu, w całości lub w części z kredytu chce go finansować obecnie ok. 86,5% (wobec ok. 79% przed kwartałem). Skłonność do korzystania z kredytu przekroczyła w tym przypadku szczyt sprzed kryzysu. W przypadku wydatków remontowych jest to obecnie około 52% (53% poprzednim kwartale), a dla dóbr trwałego użytku ok. 54% (wobec 57% w poprzednim kwartale).

Jednak, co zaskakujące, pogorszyły się nieznacznie oceny konsumentów co do przyszłej sytuacji całej gospodarki. Obniżyły się także oczekiwania co do jakości obsługi zobowiązań. Obecnie ok. 56% respondentów spodziewa się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań, przed kwartałem było to ok. 59%, a w ubiegłym roku, w szczycie pandemii, nawet jedynie 40%. Również w tym przypadku wartość wskaźnika jest nadal poniżej poziomów przed kryzysem.

***

[1]  BARCF jest wypadkową odpowiedzi na dwa pytania dotyczące obecnych i przyszłych problemów z obsługą wszelkich zobowiązań. Do jego wyliczenia brane są pod uwagę odsetki respondentów obsługujących swoje zobowiązania bezproblemowo. Przez zobowiązania rozumiemy regularne płatności  (np. czynsz, opłaty za telefon, Internet, TV, energię, gaz, ogrzewanie, wodę, czesne, podatki, składki ZUS/NFZ itp. oraz raty kredytów i pożyczek, raty leasingu. Opinie gospodarstw domowych w zakresie jakości obsługi zobowiązań podlegają silnym wahaniom stąd bardziej miarodajne są tendencje średnioterminowe wskaźnika. BOZ oczyszczony z wahań krótko-okresowych od 3 lat pozostawał w tendencji spadkowej.

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.

  • ZPF
  • media@zpf.pl
  • +48 58 302 92 05
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk