ZPF apeluje do Ministerstwa Finansów o zmianę niekorzystnych dla branży finansowej zapisów w projekcie ustawy o tzw. estońskim CIT

ZPF przedstawił stanowisko zrzeszanego środowiska finansowego w procesie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Związek zarekomendował zmianę zapisów, uniemożliwiających przedsiębiorstwom finansowym i instytucjom pożyczkowym skorzystanie z nowej formy opodatkowania.

Nowy system opodatkowania osób prawnych, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.,  przewiduje, że podatnik będzie miał swobodę wyboru systemu opodatkowania spośród dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania, tj.: ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania obowiązujących w ustawie o CIT, lub specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwi szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. W założeniach, nowe prawo wzorowane na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii, ma charakter proinwestycyjny i tym samym, wspierający wzrost gospodarczy. Przepisy mają znieść bariery w dostępie do finansowania dla MŚP i zwiększyć ich potencjał inwestycyjny.

Jednakże, w projekcie ustawy z możliwości skorzystania z nowych zasad opodatkowania wyłączono niemal wszystkie instytucje rynku finansowego, począwszy od sektora bankowego i SKOK, przez sektor ubezpieczeniowy i na kapitałowym skończywszy. Wyłączono również dodatkowo instytucje pożyczkowe z tej nowej formy opodatkowania.

- O ile sama idea nowego systemu opodatkowania jest warta merytorycznego dialogu, o tyle projekt w sposób arbitralny i naszym zdaniem całkowicie nieuzasadniony wyklucza z niego przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe. Projektowana ustawa nie powinna zawierać rozwiązań, skutkujących powstaniem nieproporcjonalnych nierówności wobec prawa, wykluczających z systemu określone spółki z uwagi na przedmiot prowadzonej przez nie działalności gospodarczej - wyjaśnia Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Wyłączenie sektora finansowego z możliwości skorzystania ze zryczałtowanego podatku CIT, nie tylko stoi w sprzeczności z zasadą równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji, wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP, ale też utrudni wdrażanie prorozwojowych rozwiązań, m.in w zakresie technologii finansowych (FinTech). Wykluczenie przedsiębiorstw finansowych i instytucji pożyczkowych z systemu ulg podatkowych, przewidzianych dla podmiotów chcących inwestować w rozwój, przeczy też założeniom, zgodnie z którymi Polska ma stać się europejskim liderem na rynku usług finansowych. Przedsiębiorstwa finansowe, w tym zwłaszcza banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i instytucje pożyczkowe w dużej mierze przeznaczają wypracowane zyski na inwestycje i rozwój technologiczny. Innowacje w obszarze finansów w istotny sposób przekładają się nie tylko na uproszczenie codziennych czynności życiowych Polaków, związanych m.in. z zarządzaniem finansami osobistymi, czy płatnościami, ale przede wszystkim na wzrost innowacyjności również w pozostałych sektorach polskiej gospodarki oraz przyciągnięcie inwestorów z zagranicy.

- Nowe rozwiązania podatkowe powinny mieć zastosowanie na równych prawach do wszystkich spółek kapitałowych, bez względu na rodzaj prowadzonej przez nie działalności. To stanowić będzie impuls do rozwoju polskich przedsiębiorstw we wszystkich segmentach rynku i, co ważne, wpłynie pozytywnie na tempo z jakim gospodarka wróci do równowagi po obecnym kryzysie – podkreśla Marcin Czugan.

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

  • Małgorzata Niemsowicz
  • Manager PR
  • mniemsowicz@zpf.pl
  • +48 510 003 197
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk