Wzrost kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego pogorszy ich wyniki finansowe

Konfederacja Lewiatan, Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), przedstawiły szczegółowe dane dotyczące kosztów nadzoru KNF nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Wynika z nich, że proponowane przez Prezesa Rady Ministrów podniesienie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego może zmniejszyć zysk podmiotów nadzorowanych nawet do 35 proc., a także pogorszy ich możliwości inwestycyjne oraz w obszarze zatrudnienia.

Przedstawiona analiza stanowi uzupełnienie złożonych przez powyższe organizacje stanowisk dotyczących projektu z dnia 1 sierpnia 2019 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Zawarte w analizie wyliczenia pochodzą z danych otrzymanych od siedmiu zrzeszonych w tych organizacjach podmiotów. Wynika z nich, że podmioty te zapłacą opłatę za nadzór KNF za 2019 rok w kwocie około 1 mln złotych, biorąc oczywiście pod uwagę aktualną stawkę maksymalną za nadzór (0,15% sumy przychodów z działalności pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych). Opierając się na projekcie rozporządzenia, zakładającym wzrost stawki maksymalnej do 0,3%, tylko te siedem podmiotów w 2020 r. (za podstawę biorąc szacowane wyniki finansowe za rok 2019) zapłaciłoby ponad 2 mln złotych, a w rejestrze pośredników kredytowych kredytu hipotecznego widnieje ponad 830 firm. Będąc ze wszech miar transparentnymi, organizacje wskazały w analizie przykład jednego ze swych członków. Wyliczenia dotyczące obciążenia budżetu tej firmy, zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, tj. przy wzroście stawki do 0,3%, jednoznacznie wykazały, że wprowadzenie proponowanej regulacji skutkowałoby spadkiem jej zysku aż o 35 proc. Na wskazanym przykładzie widać zatem istotne zmniejszenie zysku podmiotu, a tym samym pogorszenie jego możliwości m.in. inwestycyjnych, w tym również w obszarze zatrudnienia.

– Warto zwrócić uwagę, że koszty nadzoru KNF wzrosną w tym roku o 40%, nawet bez podnoszenia stawki. Stanie się tak ponieważ w ubiegłym roku zdecydowana większość pośredników kredytu hipotecznego (tj. wpisanych do rejestru pośredników KNF  po 31 grudnia 2017 roku) ponosiła opłatę za nadzór tylko za II półrocze. W tym roku do KNF wpłyną opłaty za cały rok. Dodatkowo podwyższy je również znaczny wzrost wartości kredytów udzielonych z pomocą pośredników. KNF otrzyma więc zdecydowanie wyższe opłaty, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w zakresie obowiązującej stawki – mówi Adrian Jarosz, Prezes Zarządu ZFPF. – Zaproponowana podwyżka opłaty (aż o 100%) jest tak wysoka, że znacząco odbije się na kondycji firm z sektora pośrednictwa kredytu hipotecznego. Liczymy na zrozumienie naszej sytuacji ze strony KNF i MF.

Konfederacja Lewiatan, Związek Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce nie zgadzają się również ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, mówiącym, że „zawarte w projekcie regulacje nie będą miały wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.)”. Jak bowiem wynika z przeprowadzonej przez te organizacje analizy, wzrost stawek wpłynie przede wszystkim na podmioty sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, bo do takich podmiotów w szczególności zalicza się pośredników kredytów hipotecznych. Właściwym byłoby więc oszacowanie tych skutków dla sektora MŚP, zwłaszcza w kontekście obciążeń, jakie dotkną tę branżę w związku z koniecznością dostosowania się do przepisów nowego rozporządzenia.

Rozumiejąc i akceptując założenie o konieczności uwzględnienia kosztów ponoszonych przez KNF na nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego, wspomniane organizacje samorządowe zaproponowały wariant kompromisowy, polegający na tym, aby maksymalna stawka w 2020 r. nie przekroczyła 0,20%. Jeśli chodzi o sposób zapłaty, organizacje te proponują zachowanie dwóch zaliczek bądź też jedną wpłatę zaliczki (0,2%) do końca czerwca roku kalendarzowego.

Zaproponowany w projekcie rozporządzenia wzrost stawki spowoduje znaczne obciążenie budżetów firm pośrednictwa kredytowego kredytu hipotecznego. Liczymy na to, że – z uwagi na istotność tego zagadnienia dla rynku pośrednictwa kredytów hipotecznych – merytoryczna dyskusja w tym zakresie będzie kontynuowana, przede wszystkim w oparciu o zaprezentowane dane liczbowe, jak również o wszelkie dodatkowe informacje w zakresie rynku pośrednictwa kredytu hipotecznego, jakie Ministerstwo Finansów chciałoby pozyskać. W tym względzie branża jest nadzwyczaj transparentna i współpracuje z projektodawcą – informuje mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu ZPF.

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

  • Małgorzata Niemsowicz
  • Manager PR
  • mniemsowicz@zpf.pl
  • +48 510 003 197
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk